Beleidsplan Eclipse

Wij zijn per 12-04-2016 officieel ANBI geregistreerd. Hieronder kunt u ons huidige beleidsplan lezen.


BELEIDSPLAN 2016 – 2017

www.eclipseworship.nl


Stichting Eclipse Worship

Debussylaan 3

3862 GP  Nijkerk (Gld)

info@eclipseworship.nl


Inhoud

 

Inleiding.. 3

1.         Missie/visie. 4

1.1     Doelstelling.. 4

1.2     Strategie. 4

2.     Huidige situatie. 5

2.1     Activiteiten van de organisatie. 5

2.2     Voorbeeld van activiteiten.. 5

3.     Toekomst. 6

4.     Organisatie. 6

4.1     Bestuur. 6

4.2     Werknemers. 7

5.     Financiën.. 7

5.1     Beheer en besteding van het vermogen.. 7


Inleiding en ontstaan

 

In december 2014 is een groep vrienden met een gezamenlijke passie voor jongeren en muziek bij elkaar gekomen om na te denken over het opzetten van een organisatie van waaruit activiteiten ontplooid zouden kunnen worden welke gericht zijn op het organiseren van verantwoorde christelijke en culturele avonden voor tieners en jong-volwassenen.
 
Deze groep vrienden komt tijdens hun dagelijks werk en andere kanalen regelmatig in aanraking met jongeren uit deze leeftijdscategorie en steeds vaker werd duidelijk dat juist in deze specifieke leeftijdsgroep veel vragen leven rondom het toepassen van Bijbelse waarden in het dagelijks leven en worstelen met de vraag hoe nu in het leven juiste keuzes te maken zonder daarbij de realiteit van alledag uit het oog te verliezen.
Stichting Eclipse Worship wil middels het organiseren van (christelijke) culturele evenementen en bijeenkomsten een luisterend oor en een helpende hand bieden aan hen die daar behoefte aan hebben.

Termijn van dit beleidsplan

Er is gekozen om een beleidsplan op te stellen voor de eerste 2 jaar. Tijdens deze eerste jaren zal er ook telkens met een jaar(beleids)plan gewerkt worden. Ieder jaar dient het jaarplan inclusief de bijbehorende begroting ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur.


Er is een eerste beleidsplan opgesteld. In de loop van de komende maanden zal dit beleidsplan steeds meer worden uitgewerkt en gedetailleerd.

 

1.     Missie/visie

 

De door Stichting Eclipse Worship te organiseren evenementen en samenkomsten hebben enerzijds als doel de verspreiding van het christelijk geloof, anderzijds de doelgroep te laten genieten van (verantwoorde) muziek.
De visie op verantwoorde muziek is mede ontstaan doordat verschillende mensen uit de doelgroep steeds vaker evenementen bezoeken waarbij drugs en alcohol een grote rol spelen.
De steeds meer toenemende zorg daaromtrent heeft er toe geleid dat de vriendengroep hier een formeler karakter aan wilde geven en op die manier als partij naar buiten te treden en een alternatief te bieden voor genoemde bijeenkomsten.

 

1.1   Doelstelling

De doelstelling van de stichting (zoals verwoord in de statuten in artikel 2) is als volgt weer te geven:

1. De stichting heeft ten doel: het verspreiden van het christelijk geloof en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van en medewerking verlenen aan (christelijke) evenementen en samenkomsten;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

 

1.2   Strategie

Het is de bedoeling om verschillende keren per jaar (richtlijn is één keer in de twee maanden) in Nederland een evenement te organiseren, met name gericht op tieners en jong-volwassenen, waarop een breed aanbod gedaan wordt aan muziek en gesproken woord. Dat kunnen kerkelijke gelegenheden zijn, maar ook op zich staande (niet-kerkelijke) evenementen. Stichting Eclipse Worship heeft naast het organiseren van dergelijke bijeenkomsten ook als doel daar muzikale invulling aan te geven. Dit zal gebeuren door middel van een band welke optreedt onder de naam Eclipse. Deze band bestaat volledig uit niet-professionele muzikanten welke zich allen zonder bezoldiging inzetten voor deze doelstelling. In principe wordt er telkens gespeeld in een vaste samenstelling, maar daar waar nodig kunnen er aanvullingen op het muzikantenbestand gedaan worden.  

2.     Huidige situatie 

Aangezien de doelgroep een zeer kritische is, is er besloten te wachten met het organiseren van het eerste evenement totdat de band Eclipse ook een repertoire opgebouwd heeft wat goed genoeg is om de toets der kritiek te doorstaan en waarmee de kwaliteit van een beoogd evenement ook gewaarborgd is. Ondanks dat een aantal muzikanten uit Eclipse reeds geruime tijd samen spelen is die gewenste situatie op dit moment nog niet bereikt. Aangezien er inmiddels ook al diverse aanvragen zijn om als Eclipse medewerking te verlenen aan diverse bijeenkomsten is de druk om dit op korte termijn te realiseren wel toegenomen.

Deze situatie was te verwachten daar er een geruime tijd is gaan zitten in het houden van audities voor de personele bezetting van de band. De voorzichtige doelstelling op dit moment is om in februari 2017 een eerste evenement te organiseren en muzikaal te omlijsten.

2.1   Activiteiten van de organisatie

Op dit moment wordt er vooral heel hard achter de schermen gerepeteerd om tot een kwalitatief goed programma te komen wat op het eerste evenement ten uitvoer gebracht kan worden. Daarnaast wordt er veel werk verzet in het genereren van naamsbekendheid en het met de doelgroep bespreken van de aankomende activiteiten. Daarbij wordt er tevens gezocht naar mogelijkheden mensen uit de doelgroep in te schakelen en mee te laten helpen de doelstelling van Stichting Eclipse Worship te realiseren. Zo kunnen jongeren binnen hun netwerken andere leeftijdsgenoten uitnodigen aanwezig te zijn bij een te organiseren evenement. Ons is gebleken dat dat vaak goed werkt, naast het gebruiken van de diverse mogelijkheden van sociale media.
Daarnaast wordt er gesproken met diverse professionele organisaties om middels de daar aanwezige kennis aandacht te vragen voor onder andere de problematiek van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Bijvoorbeeld het uitnodigen van sprekers van betreffende organisaties of andere vormen van samenwerking behoort zeker tot de mogelijkheden.

2.2   Voorbeeld van activiteiten

Zo nu en dan geeft de band Eclipse gehoor aan het verzoek mee te werken aan een bijeenkomst om op die manier zichzelf in de kijker te spelen en aandacht te vragen voor de doelstelling van Stichting Eclipse Worship. Zonder uitzondering wordt het spelen van de band zeer positief ontvangen en wordt er duidelijk een signaal afgegeven dat Eclipse een toegevoegde waarde heeft in het spectrum van (christelijke) popmuziek.


3.     Toekomst

Wij geloven in het bieden van een alternatief voor de grote popfestivals in Nederland. Wij geloven in een zoektocht bij jongeren naar de reden van hun bestaan en de zin van hun aanwezigheid hier. Wij denken middels het organiseren van avonden in een veilige sfeer, met goede muziek, goede sprekers en de mogelijkheid om na afloop van evenementen en bijeenkomsten in een persoonlijk gesprek zorg te kunnen bieden aan jongeren in een zeer kwetsbare leeftijdsgroep, jongeren te helpen antwoorden te vinden op de levensvragen die zij stellen. Zeker in samenwerking met christelijke en niet-christelijke organisaties en het zoeken naar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn geloven wij in een toegevoegde waarde van het organiseren van evenementen zoals in de doelstelling omschreven.

Steeds meer kerken en andere organisaties delen de zorg omtrent jongeren in de leeftijdscategorie van onze doelgroep. Steeds meer mensen spreken op persoonlijke titel hun zorg uit rondom dit punt. Daarom zien wij zeker toekomst voor een stichting als Stichting Eclipse Worship omdat het heel moeilijk blijkt te zijn goede alternatieven te bieden voor de (grote) festivals en evenementen in Nederland  

4.     Organisatie 

Stichting Eclipse Worship is op 12 april 2016 opgericht bij VBC Notarissen in Nijkerk.

Zij heeft haar statutaire zetel in Nijkerk.
De volledige gegevens zijn als volgt weer te geven:

Naam:                                     Stichting Eclipse Worship
Postadres:                               Debussylaan 3, 3862 GP Nijkerk
            
Internet:                                
www.eclipseworship.nl

Email:                                     info@eclipseworship.nl
Kamer van Koophandel:         658.05.860
Fiscaal nummer:                     8562.67.259

ANBI-status:                            ja

 

4.1   Bestuur

Bij oprichting van de stichting zijn een drietal onbezoldigde bestuursleden aangesteld, te weten:

 

Voorzitter:                   mevrouw R.L.J. van de Sande

Penningmeester:         

Secretaris:                   mevrouw A.S. van de Kamp

 

4.2   Werknemers

Op dit moment heeft Stichting Eclipse Worship geen werknemers in dienst. Alle activiteiten en werkzaamheden worden voorlopig door vrijwilligers gedaan. Iedereen die direct danwel indirect banden heeft met het bestuur verleent de voor de Stichting gedane diensten onbezoldigd.

5.     Financiën  

Op dit moment worden er nauwelijks kosten gemaakt door Stichting Eclipse Worship. De band-investeringen zijn tot op heden allemaal door de muzikanten zelf gedaan en de enige kosten die er tot nu toe gemaakt zijn betreffen de oprichting van de stichting, het opmaken en onderhoud van de website www.eclipseworship.nl en het huren van een oefenlocatie voor de repetities van de band.
Wanneer er sprake is van een te organiseren evenement zal per keer een begroting gemaakt worden op basis waarvan de keuze gemaakt wordt het evenement al dan niet doorgang te laten vinden.
De verwachte inkomsten van de stichting zullen bestaan uit:

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;

  • Subsidies en donaties

  • Andere verkrijgingen en baten


    Bij deze laatste post valt te denken aan collecten tijdens evenementen, opbrengsten van kaartverkoop voor de evenementen en wellicht in de toekomst te voeren acties voor fondsenwerving.

     

5.1   Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft niet als doel het opbouwen van een vermogen. Dat wil niet zeggen dat er geen liquiditeit opgebouwd kan worden. Enerzijds zal er liquiditeit nodig zijn om de activiteiten van de band Eclipse zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, anderzijds zijn er liquiditeiten nodig om bij te organiseren evenementen zaken voor te financieren.
Uiteindelijk zullen alle inkomsten binnen een redelijke termijn ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.